หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

 
 
 
สร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนครอบคลุม ทุกครัวเรือน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการทำงานของคนในองค์กรให้เกิดทักษะในระดับเชี่ยวชาญและส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการงานคุณภาพชีวิตกับหน่วยงานภายใน ภายนอกและองค์กรต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตำบลท่างามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้าน กาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
 
พัฒนาตำบลสู่ตำบลสุขภาวะตามนโยบายสาธารณะ 7+1 ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาตำบล ภายใต้ข้อมูล “จัดเก็บเอง วิเคราะห์เอง นำใช้แก้ปัญหาเอง” โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119