หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
สร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนครอบคลุม ทุกครัวเรือน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการทำงานของคนในองค์กรให้เกิดทักษะในระดับเชี่ยวชาญและส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการงานคุณภาพชีวิตกับหน่วยงานภายใน ภายนอกและองค์กรต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตำบลท่างามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้าน กาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
 
พัฒนาตำบลสู่ตำบลสุขภาวะตามนโยบายสาธารณะ 7+1 ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาตำบล ภายใต้ข้อมูล “จัดเก็บเอง วิเคราะห์เอง นำใช้แก้ปัญหาเอง” โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง