หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

การพัฒนาการคมนาคมในตำบล
 

 

การพัฒนาก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ

การจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ชุมชนอย่างทั่วถึง

การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและประปา

พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

พื้นที่การเกษตรที่ยังอนุรักษสิ่งแวดล้อม
 

 

อนุรักษ์บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมืองชุมชน

การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยการใช้ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ

จัดทำแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย
 

การปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการบริการประชาชน
 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำและบุคลากรของท้องถิ่นให้รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อนำไปสู่ตำบลสุขภาวะ

การปรับปรุงอาคารสถานที่ สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้และบริหารจัดการ

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน