หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบล
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ พิการ เอดส์

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

ส่งเสริมด้านสาธารณสุขในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและบูรณาการดำเนินการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
 

การเกษตรพอเพียงตัวอย่าง
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะด้านอาชีพแก่ประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีอาชีพรับจ้าง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน
 

การสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
 

 

สนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะเรียนรู้ด้านอาชีพ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้และทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น