หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายเอนก พิศแพว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บริหารงานท้องถิ่น
โทร : 0814344096
นางสาวดุษณีย์ รองกลัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
โทร : 0918898865
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0835595464
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0843875803
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0817571000
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0865576636