หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายเอนก พิศแพว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บริหารงานท้องถิ่น


 
นางสาวเบญจมาศ ทองกร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


หัวหน้าสำนักปลัด


ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้อำนวยการกองช่าง


ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม