หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562  
 

ภารกิจ อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี..กับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ชั้น 3 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องการรับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 13.13 น. โดย คุณ มลฤดี โพธิโต

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย