หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562  
 

ภารกิจ อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี..กับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ชั้น 3 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย
3.1 เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564
4.2 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.3 การโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.4. การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562
4.5 การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2562
4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 16.00 น. โดย คุณ มลฤดี โพธิโต

ผู้เข้าชม 124 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย