หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
นโยบายกลยุทธ์ด้านการบริหาร 2561 - 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2