หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
............................................
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 


[ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 62 


กิจกรรมคืนดวงใจสู่พ่อแม่ ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
   
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่างา
 
 
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
 
อบต.บ้านหม้อ จิตอาสา ทำความสะอาดอุโมงค์ทางลอด [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการส่งเสริมกิกจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 [ 23 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.บางน้ำเชี่ยว กินปิ่นโต โชว์ผ้าไทย ไร้กล่องโฟม [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บางกระบือ ร่วมต้อนรับคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 วัน [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเเละภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล ใบสั่งซื้อสั่งจ้างและสัญญาซื้อขาย เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ ประกาศ อบต.จักรสีห์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล ใบสั่งซื้อสั่งจ้างและสัญญาซื้อขาย เดือนตุลาคม 2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแป้ง 🔥ข่าวงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.สระแจง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ไม้ดัด ขอบเขตงานโครงการซ่อมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยงานปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแจง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โรงช้าง วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 นางโสภี จันทวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ลง [ 22 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
          กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  

กระเป๋าผ้า Handmade  

วัดเกาะแก้ว
   
 
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว210  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว211  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว195 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว193  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online กพส. มท 0810.6/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/676-751 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว201  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
   
 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒  [ 3 พ.ค. 2562 ]  
 แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]  
มท 0810.8/ว 3378  แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]  
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก  [ 26 ต.ค. 2561 ]  
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]  
  การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]  
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561  [ 8 พ.ค. 2561 ]  
สห 0023.1/ว 2715  โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  [ 13 ก.ค. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"  [ 13 ก.ค. 2560 ]  
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มิ.ย. 2560 ]  
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 8 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA)  [ 7 มิ.ย. 2560 ]  
   
 
 
"บางโฉมศรี" คือความภาคภูมิใจ "ไม่ใช่จำเลยของสังคม (7 ธ.ค. 2564)    อ่าน 3823  ตอบ 22  
ฟิตเนสยังเปิดบริการอยู่ไหมค่ะ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 95  ตอบ 1  
    
 
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเล [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะ [ 23 ธ.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 21 ธ.ค. 2564 ]

 
 
 
 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ "อบต.ท่างาม" พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน
   
   


   
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-699-477