หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลท่างามเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการซ่อมสร้างผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนลาดยาง แอล 3 [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
 
อบต.น้ำตาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดล [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำตาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลอกก [ 16 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำตาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 16 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.โพทะเล ร่วมขบวนกิจกรรมถวายเทียนฟักทองพรรษากับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดอัมพวัน [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไทย จำปีงบประมาณ พ [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ .รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำเดือน มิถุนายน 25 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำเดือน มิถุนายน [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ประจำเดือน มิถุนายน [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ .รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำเดือน พฤษภาคม [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 256 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
          กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  

กระเป๋าผ้า Handmade  

วัดเกาะแก้ว
   
 
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
   
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
   
 
เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 1  
น้ำปะปาไม่ไหล (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 652  ตอบ 0  
 
อบต.โรงช้าง แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.โพกรวม ที่ กค (กวจ) 0405.2/9619 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.คอทราย รับทำโมเดล (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 299  ตอบ 1
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอให้ช่วยลงแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริ (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 46  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง ขอถามเรื่องการตัดกิ่งต้นไม้ที่ได้ทำเรื่องขอไว้เมื่อเดือนมีนาคม2562 (5 มิ.ย. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (31 พ.ค. 2562)    อ่าน 357  ตอบ 13
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 72  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 82  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง เบอร์โทรศัพท์ อบต.เบอร์อะไรค่ะ (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 107  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง เบอร์โทรศัพท์ อบต.เบอร์อะไรค่ะ (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 91  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย  การผสมปุ๋ยจุลธาตุ ปุ๋ยพ่นทางใบ และปุ๋ยกล้วยไม้ 1401 (7 เม.ย. 2562)    อ่าน 1306  ตอบ 2
อบต.ต้นโพธิ์ เว็บไซต์ อบต.ต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 มี.ค. 2562)    อ่าน 173  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 6057  ตอบ 14
ทต.ทับยา เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 132  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะประโยชน์ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 219  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การก่อหนี้ผูกพัน (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 207  ตอบ 1
อบต.โพกรวม อำนาจและหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เทศกิจ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 191  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือของ มท.เกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 159  ตอบ 0
         
 
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉ [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเครื่องพิมพ [ 3 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้น และสายแลนด์พร้อมติดตั้ [ 3 พ.ค. 2562 ]

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ "อบต.ท่างาม" พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน


   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552