หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
   
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลท่างามเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 
 
 
สัญญาจ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุ [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผ [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
 
ทม.บางระจัน [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแจง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเต้นท์สนามทรงโค้งโครงเหล็ก จำนวน 2 ชุด [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำตาล [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ชัย ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน โครงการ ฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่น ที่ 1 (ตำบลสิงห์) [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำเ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง โครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล อบต.โพทะเลดำเนินการกำจัดวัชพืช คลอง 3 ซ้าย 1 ขวา [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล โครงการ อบจ.เยี่ยมเยีอน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564 ณ องค์การบริหารส่วน [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ทับยา เทศบาลตำบลทับยามอบถุงยังชีพให้กับผู้ด่อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคมให้กับ หมู่ที่ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางน้ำเชี่ยว บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด จัดกิจกรรมออกพื้นที่ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมประตู [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.บางระจัน ประกาศ เรื่องการลงทะเบียน ประชาชน(ผู้พิการ) ที่ขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำตาล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามแผนประจำปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.บางกระบือ ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ล้อม [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวไผ่ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการทุจริต..!!!! การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการแ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
          กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  

กระเป๋าผ้า Handmade  

วัดเกาะแก้ว
   
 
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
   
 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒  [ 3 พ.ค. 2562 ]  
 แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]  
มท 0810.8/ว 3378  แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]  
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก  [ 26 ต.ค. 2561 ]  
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]  
  การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]  
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561  [ 8 พ.ค. 2561 ]  
สห 0023.1/ว 2715  โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  [ 13 ก.ค. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"  [ 13 ก.ค. 2560 ]  
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มิ.ย. 2560 ]  
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 8 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA)  [ 7 มิ.ย. 2560 ]  
   
 
 
ฟิตเนสยังเปิดบริการอยู่ไหมค่ะ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 45  ตอบ 1  
"บางโฉมศรี" คือความภาคภูมิใจ "ไม่ใช่จำเลยของสังคม (7 เม.ย. 2564)    อ่าน 3693  ตอบ 22  
    
 
 


จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ บร [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยว [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV [ 23 ก.ย. 2562 ]

 
 
 
 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ "อบต.ท่างาม" พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน
   
   


   
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119