หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
............................................
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 


[ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 50 


กิจกรรมคืนดวงใจสู่พ่อแม่ ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
   
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่างา
 
 
 
ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบ 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
#ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (อย่างไม่เป็นทางการ) [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
 
ทม.บางระจัน ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภท [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภท [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระทุ่ม [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ ดพ่นยาฆ่าเชิเอโีึรค เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ม. 1 ตำบลจักรสีห์ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแจง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ม.3 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โพทะเล โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โพทะเล โครงการก่อสร้างอาคารอาคารเตาเผาขยะลดมลพิษขององค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารปู่จัน หนวดเขี้ยว อบต.โพทะเล [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกระบือ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายพระราชกุศล​ เนื่องในวันคล้ายวันพ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแจง พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โพทะเล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม [ 5 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.วิหารขาว กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ [ 5 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.คอทราย ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.สระแจง ประกาศแบบรายละเอียดงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแจง ประกาศสรุปราคาการประมาณค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนก [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแจง ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ไ้ด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแจง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.จักรสีห์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยั [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.คอทราย ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทม.บางระจัน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนัก [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
          กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  

กระเป๋าผ้า Handmade  

วัดเกาะแก้ว
   
 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2922  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว6828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สน.คท. มท 0808.3/ว6816 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2914  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
   
 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒  [ 3 พ.ค. 2562 ]  
 แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]  
มท 0810.8/ว 3378  แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]  
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก  [ 26 ต.ค. 2561 ]  
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]  
  การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]  
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561  [ 8 พ.ค. 2561 ]  
สห 0023.1/ว 2715  โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  [ 13 ก.ค. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"  [ 13 ก.ค. 2560 ]  
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มิ.ย. 2560 ]  
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 8 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA)  [ 7 มิ.ย. 2560 ]  
   
 
 
"บางโฉมศรี" คือความภาคภูมิใจ "ไม่ใช่จำเลยของสังคม (7 ธ.ค. 2564)    อ่าน 3787  ตอบ 22  
ฟิตเนสยังเปิดบริการอยู่ไหมค่ะ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 81  ตอบ 1  
    
 
 


ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Cannon G2010 ชนิดแบบฉีดหมึ [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธี [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในงานการเลือกตั้งสมาชิกส [ 17 พ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ "อบต.ท่างาม" พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน
   
   


   
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-699-477