Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
   
 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลท่างามเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง"
 
 
 
ราคากลาง (ปร.4) โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 13 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำ [ 13 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 2 
 
อบต.บางกระบือ กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบา [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บางกระบือ โครงการคนไทยหัวใจเดียวกันวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ อค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.คอทราย ประกาศสอบราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายทางเข้าหมู่บ [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.คอทราย ประกาศสอบราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ (สายบ้านดอนกุ่ม) [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บางน้ำเชี่ยว โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรีต้อนรับคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงจังหวั [ 18 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่างาม พิธีเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิก โครงการ๙๑๐๑ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่ [ 18 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่างาม ..อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส [ 18 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ต้อนรับคณศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 18 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล Big Clening Day ทำความสะอาดรอบสำนักงาน อบต.โพทะเล [ 18 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พ่อ แม่ ผูู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 18 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.โพกรวม ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมูที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห [ 18 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว จำนวน 1 ชุด หมู่ที่ 7 ตำบลโพกรวม [ 18 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระทุ่ม กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดรอบวัดหนองกระทุ่ม ปี60 [ 18 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.บางน้ำเชี่ยว โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน [ 17 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บางน้ำเชี่ยว โครงการหัวใจเดียวกัน [ 17 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.บางน้ำเชี่ยว โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในเขตเ [ 17 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บางน้ำเชี่ยว กิจกรรมถวายเที่ยนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ [ 17 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล รับซื้อขยะหมู่ที่ 7 ตามโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ ประจำปี 2560 [ 17 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
          กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  

กระเป๋าผ้า Handmade  

วัดเกาะแก้ว
   
 
ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1441  [ 19 ก.ค. 2560 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1440  [ 18 ก.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว1439 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen - คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคม กศ. มท 0816.3/ว1437  [ 18 ก.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.4/ว1438  [ 18 ก.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3969  [ 18 ก.ค. 2560 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการตามกรอบการประเมินสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กปต. มท 0811.1/ว17  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1429  [ 17 ก.ค. 2560 ]
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1385  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1424  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1421  [ 14 ก.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว1417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1422  [ 14 ก.ค. 2560 ]
โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560 กปต. มท 0811.1/ว1407  [ 14 ก.ค. 2560 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3810  [ 14 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง) ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7337-7396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว18 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000) ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1410  [ 14 ก.ค. 2560 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.5/ว29,ว30  [ 14 ก.ค. 2560 ]
การคัดเลือกสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 กปต. มท 0811.1/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2560 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ตามแนวทาง Thinking School กศ. มท 0816.3/ว1400 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ค. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว61  [ 13 ก.ค. 2560 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว17  [ 13 ก.ค. 2560 ]
ขอให้รายงานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี กม. มท 0804.5/ว1329  [ 13 ก.ค. 2560 ]
   
 
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ...  [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม  [ 15 ต.ค. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3897 ยกเลิกการประชุม  [ 29 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3885 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  [ 28 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.1/3016 การจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2559 ]   
   
 
น้ำปะปาไม่ไหล (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 47  ตอบ 0  
ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (17 เม.ย. 2560)    อ่าน 12586  ตอบ 76  
 
อบต.โพสังโฆ ((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (3 ก.ค. 2560)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.บางน้ำเชี่ยว ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (29 มิ.ย. 2560)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน งานวิ่ง (24 มิ.ย. 2560)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือการจ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (13 มิ.ย. 2560)    อ่าน 60  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การจ้างที่ปรึกษา (5 มิ.ย. 2560)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่น (5 มิ.ย. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (1 มิ.ย. 2560)    อ่าน 6786  ตอบ 4
อบต.โพสังโฆ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (29 พ.ค. 2560)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.ท่างาม น้ำปะปาไม่ไหล (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (17 เม.ย. 2560)    อ่าน 12586  ตอบ 76
อบต.โพกรวม การปรับผู้รับจ้างผิดสัญญา (11 เม.ย. 2560)    อ่าน 83  ตอบ 0
อบต.น้ำตาล รับเบี้ยผู้สูงอายุ (7 เม.ย. 2560)    อ่าน 61  ตอบ 0
อบต.ท่างาม สอบถามตำแหน่งว่างคะ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 150  ตอบ 1
อบต.โพกรวม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 74  ตอบ 3
อบต.โพสังโฆ ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การบอกเลิกสัญญาจ้าง (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 259  ตอบ 0
อบต.โพกรวม เรื่อง ค่าปรับ กับ เงินเพิ่ม ภาษีโรงเรือนฯ (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แนวทางการอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส (15 มี.ค. 2560)    อ่าน 57  ตอบ 0
         
 
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ท่างาม
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  ไม่พึงพอใจ


   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552