ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลท่างามเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 
 
 
ประกาศราคากลาง โครงการฯDLTV รร.อนุบาลท่างาม อบต.ท่างาม [ 17 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 0 
ประกาศราคากลาง โครงการฯDLTV ศพด.อบต.ท่างาม [ 17 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 0 
 
อบต.โพทะเล ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ครั้งที่ 2/2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล ประชุมโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่างาม ประกาศราคากลาง โครงการฯDLTV รร.อนุบาลท่างาม อบต.ท่างาม [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างาม ประกาศราคากลาง โครงการฯDLTV ศพด.อบต.ท่างาม [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างาม ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ.17002หมู่ที่5,6,7 ต.ท [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างาม ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมเเซม ถนน คสล.สายเลียบคลอง L3 ซ้าย หมู่ที่7 ต.ท่างาม [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแจง ชาวนาไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแจง ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน ตุลาคม 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแจง ประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแจง ประชุมข้าราชการและพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกระบือ โครงการ \"จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ\" วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บางกระบือ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวไผ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง...\"สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 15 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวไผ่ ความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเรา รู้ทันภัยรอบตัว ป้องกันภัยรอบบ้าน ดำเนินชีวิตปลอดภั [ 15 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวไผ่ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน [ 15 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
อบต.โพทะเล ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโพทะเล หมู่ที่ 2 ณ อาคารอเน [ 15 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.จักรสีห์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณรอบแหล่งน้ำ [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณซอยบ้าน จ.ส.อ.ปลอด นาคพึ่ง [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.จักรสีห์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางสำรวม ปานสุข - บ้านน [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.จักรสีห์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณซอยบ้านนางวิเชียร รอดแผ้วพา [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
          กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  

กระเป๋าผ้า Handmade  

วัดเกาะแก้ว
   
 
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2561 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3290  [ 16 ต.ค. 2561 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3258  [ 16 ต.ค. 2561 ]
   
 
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ...  [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม  [ 15 ต.ค. 2559 ]   
   
 
น้ำปะปาไม่ไหล (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 399  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างคะ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 490  ตอบ 1  
 
ทต.พรหมบุรี เสาหลังคา (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.หัวไผ่ เว็บไซต์ อบต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ E-biding (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.คอทราย เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 56  ตอบ 0
ทต.โพสังโฆ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 74  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องค่าใช้จ่ (28 พ.ค. 2561)    อ่าน 73  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (27 เม.ย. 2561)    อ่าน 540  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แนวทางการชี้แจงการจัดซื้อ (27 เม.ย. 2561)    อ่าน 101  ตอบ 0
ทต.พรหมบุรี เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 เม.ย. 2561)    อ่าน 772  ตอบ 2
อบต.โพธิ์ชัย ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 177  ตอบ 0
ทต.โพสังโฆ เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ก.พ. 2561)    อ่าน 206  ตอบ 0
อบต.โพกรวม มติ ก.อบต.สิงห์บุรี ครั้งที่ 12/2560 (17 ม.ค. 2561)    อ่าน 295  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ชัย ขอความอนะเคราะห์ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8 พ.ย. 2560)    อ่าน 254  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การร้องเรียน / การอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (30 ต.ค. 2560)    อ่าน 305  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การตรวจการจ้างก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 292  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือกรอบระยะเวลาการวินิจฉัยข้อทักท้วงของ ผวจ. (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 484  ตอบ 1
อบต.จักรสีห์ เรื่องยื่นไว้อาลัยในหลวงวันที่13 นี้ (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 307  ตอบ 0
อบต.จักรสีห์ ร้านอุปกรณ์ประดิษฐ์ ดอกไม้จันดอกไม้ประดิษฐ์ (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 347  ตอบ 0
อบต.บ้านแป้ง จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 1502  ตอบ 1
ทต.บางน้ำเชี่ยว ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (29 มิ.ย. 2560)    อ่าน 402  ตอบ 0
         
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ "อบต.ท่างาม" พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน


   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552