Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
   
 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลท่างามเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง"
 
 
 
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาลท่างาม [ 17 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาหารที่ทำการ อบต.ท่างาม หมู่ที่ 3 ต.ท่างาม อ.อินทร [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 18 
 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการสืบสานวัฒนธรรม งามเลิศล้ำตามวิถี ประเพณีสงกรานต์ ปีงบประมาณ 2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ไม้ดัด ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจาราจรถนนลาดยาง [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.จักรสีห์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.โพทะเล ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.โพกรวม โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ \"องค์พ่อหลวง\" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สว [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่างาม เวทีที่ 1 การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ค่ายบางระจัน [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ค่ายบางระจัน ประกาศราคากลางโครงการเคลือนย้ายและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ( แชมเปญ) หมู่ที่ 1 [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ค่ายบางระจัน ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายวิชัย อินทร์ประยงค์ [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่างาม เวทีที่ 1 การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.จักรสีห์ การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤษภาคม 2560 [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.พรหมบุรี ราคากลางจ้างเหมาขยายถนนดิน (ลำน้ำโจน) หมู่ที่ 3 [ 18 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.พรหมบุรี ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (หนองโสน) ฯ หมู่ที่ 2,6 [ 18 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.พรหมบุรี ราคากลางจ้างเหมาขยายถนนดิน/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ 2 [ 18 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.พรหมบุรี ราคากลางจ้างเหมาขยายถนนดิน/คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ 3 [ 18 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.พรหมบุรี ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน/ลูกรัง ฯ หมู่ที่ 3 [ 18 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.พรหมบุรี ราคากลางก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ 1 [ 18 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.พรหมบุรี ราคากลางก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก (แบบเคลื่อนที่ได้) หมู่ที่ 2 [ 18 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
          กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  

กระเป๋าผ้า Handmade  

วัดเกาะแก้ว
   
 
การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า กพส. มท 0810.5/ว1010  [ 22 พ.ค. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1012 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 22 พ.ค. 2560 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1007  [ 22 พ.ค. 2560 ]
ขอจัดส่งชุดหนังสือ ดูดาว...เล่านิทาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1005  [ 19 พ.ค. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1000 [ข้อมูลเลขบัตร] [รายชื่อตัดตายรายจังหวัด] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 19 พ.ค. 2560 ]
การจัดงานแถลงผลงานวิชาการ ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1003  [ 19 พ.ค. 2560 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1002  [ 19 พ.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว996  [ 18 พ.ค. 2560 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะใน 5 ด้าน และกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว992  [ 18 พ.ค. 2560 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว995  [ 18 พ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 18 พ.ค. 2560 ]
โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวฑูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว990  [ 17 พ.ค. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษา ในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว991  [ 17 พ.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2631  [ 17 พ.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว987  [ 17 พ.ค. 2560 ]
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว985  [ 17 พ.ค. 2560 ]
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว986  [ 17 พ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 พ.ค. 2560 ]
การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2620  [ 16 พ.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว980  [ 16 พ.ค. 2560 ]
อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว2526 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2560 ]
การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2552  [ 16 พ.ค. 2560 ]
การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว30  [ 16 พ.ค. 2560 ]
การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กศ. มท 0816.1/ว977 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 16 พ.ค. 2560 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว11  [ 16 พ.ค. 2560 ]
   
 
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]     
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ...  [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม  [ 15 ต.ค. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3897 ยกเลิกการประชุม  [ 29 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3885 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  [ 28 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.1/3016 การจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2559 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/๗๙๙ การดำเนินการตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ [ 27 ก.ค. 2559 ]   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.  [ 7 มิ.ย. 2559 ]   
แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาค [ 29 มิ.ย. 2559 ]   
395/2558 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  [ 18 ก.ย. 2558 ]   
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  [ 3 ก.ค. 2558 ]   
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง [ 27 มิ.ย. 2558 ]   
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" ครั้งที่ 3 (เอกสารโครงการ,แบบต [ 26 มิ.ย. 2558 ]   
จ.สิงห์บุรี จัดชี้แจงสื่อสารมวลชน ระมัดระวังในการนำเสนอข่าว ตามนโยบาย คสช. อย่างเคร่งครัด  [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
ใบสมัครรับคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 23 มิ.ย. 2558 ]   
ปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาค [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
รูปเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน และ รูปเสื้อจักรยานพระราชทาน [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
   
 
ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (17 เม.ย. 2560)    อ่าน 12460  ตอบ 76  
สอบถามตำแหน่งว่างคะ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 112  ตอบ 1  
 
อบต.โพสังโฆ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (17 เม.ย. 2560)    อ่าน 12460  ตอบ 76
อบต.โพกรวม การปรับผู้รับจ้างผิดสัญญา (11 เม.ย. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.น้ำตาล รับเบี้ยผู้สูงอายุ (7 เม.ย. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.ท่างาม สอบถามตำแหน่งว่างคะ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 112  ตอบ 1
อบต.โพกรวม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 54  ตอบ 3
อบต.โพสังโฆ ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การบอกเลิกสัญญาจ้าง (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 169  ตอบ 0
อบต.โพกรวม เรื่อง ค่าปรับ กับ เงินเพิ่ม ภาษีโรงเรือนฯ (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แนวทางการอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส (15 มี.ค. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.บางกระบือ เครื่องพิมพ์เช็ค (9 มี.ค. 2560)    อ่าน 207  ตอบ 1
อบต.โพกรวม ผู้เสนอราคารวมเอกสารทั้งหมดใส่ในซองสอบราคา แล้วปิดผนึกแน่น..แล้วจะทำอย่างไร. (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ว่าด้วยพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง.2560 (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 72  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การประกาศ ราคากลาง ตามประกาศ ปปช.กำหนด (23 ก.พ. 2560)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง (23 ก.พ. 2560)    อ่าน 110  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 103  ตอบ 0
อบต.โพกรวม  แนวทางการออกหนังสือรับรองผลงาน กรณีมีค่าปรับ cr.ท่านการชัย (10 ก.พ. 2560)    อ่าน 69  ตอบ 0
อบต.สระแจง ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับถนนคอนกรีต (9 ก.พ. 2560)    อ่าน 2090  ตอบ 0
อบต.บางมัญ เรียน ผู้ดูแลเว็บไซต์ (จนท.อบต.บางมัญ) (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 225  ตอบ 0
         
 
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ท่างาม
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  ไม่พึงพอใจ


   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player