ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลท่างามเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง"
 
 
 
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องอากาศ จำนวน 3 เครื่อง [ 23 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
รายละเอียดคุณลักษณะ CCTV โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 8 จุด หมู่ที่ 2 ต.ท่าง [ 23 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 17 
 
อบต.โพกรวม รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7/2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.โพกรวม รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6/2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำตาล วางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายแฟ้ม พูลทอง ถึงบ่อพักบ้านนายสมหมาย ด้วงนุ้ย หมู [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายเสียง สุวรรณ [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายทองพูน อินอ่วม [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมนึก ขวัญมงคล [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายสมจิตร์ ดีสมบัติ [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายมาโนช กลิ่นสุคนธ์ [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านแป้ง โครงการ \"พยุงธรรม คำ้ไทย ถวายองค์ราชินี\" องค์การบริหารส่วนตำบลบ้ [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแจง ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/2560 [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านแป้ง ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด(เยาวชนรักชาติ รักถิ่น รู้ทันภัย) ระ [ 19 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 21 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 19 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ค่ายบางระจัน โครงการประชารัฐรวมใจปลูกต้นไม้ถวายแผ่นดินภายใต้ชื่อ “กิจกรรมปลูกต้นกล้ายางนาเพื่ [ 19 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อกา [ 18 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.โพกรวม วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 [ 18 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.บางน้ำเชี่ยว โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยในช่องปากและพัฒนาการของเด็กเล็ก [ 16 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 16 
ทต.บางน้ำเชี่ยว จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง [ 15 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 16 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นางประไพ ทองสุข [ 14 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปีัญหา นางสาวธาษตรี คงคามี [ 14 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 13 
          กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  

กระเป๋าผ้า Handmade  

วัดเกาะแก้ว
   
 
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ Pensions' Electronic Filing ส่วนราชการผู้ขอ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1938 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ย. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1929  [ 22 ก.ย. 2560 ]
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5364  [ 22 ก.ย. 2560 ]
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับประสานการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1933  [ 21 ก.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กันยายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2560 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว932  [ 21 ก.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการฝึึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.2/ว1930  [ 21 ก.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) สน.คท. มท 0808.2/ว1928  [ 21 ก.ย. 2560 ]
พิจารณาเร่งดำเนินการพร้อมส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1924  [ 21 ก.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1922  [ 20 ก.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1926  [ 20 ก.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน สน.คท. มท 0808.2/ว1925  [ 20 ก.ย. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1923  [ 20 ก.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.2/ว1821  [ 20 ก.ย. 2560 ]
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5289  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1918  [ 19 ก.ย. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเงินฝากคลังเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1920  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ ว1917  [ 19 ก.ย. 2560 ]
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1916  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร (โตไปไม่โกง) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1915  [ 19 ก.ย. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว1914 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 19 ก.ย. 2560 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1911  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินการของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9513, 9514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
   
 
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ...  [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม  [ 15 ต.ค. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3897 ยกเลิกการประชุม  [ 29 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3885 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  [ 28 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.1/3016 การจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2559 ]   
   
 
น้ำปะปาไม่ไหล (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 71  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างคะ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 180  ตอบ 1  
 
อบต.โพสังโฆ สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ ((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (3 ก.ค. 2560)    อ่าน 68  ตอบ 0
ทต.บางน้ำเชี่ยว ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (29 มิ.ย. 2560)    อ่าน 71  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน งานวิ่ง (24 มิ.ย. 2560)    อ่าน 58  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือการจ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (13 มิ.ย. 2560)    อ่าน 98  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การจ้างที่ปรึกษา (5 มิ.ย. 2560)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่น (5 มิ.ย. 2560)    อ่าน 77  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (1 มิ.ย. 2560)    อ่าน 7058  ตอบ 4
อบต.โพสังโฆ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (29 พ.ค. 2560)    อ่าน 61  ตอบ 0
อบต.ท่างาม น้ำปะปาไม่ไหล (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 71  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 98  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การปรับผู้รับจ้างผิดสัญญา (11 เม.ย. 2560)    อ่าน 121  ตอบ 0
อบต.น้ำตาล รับเบี้ยผู้สูงอายุ (7 เม.ย. 2560)    อ่าน 75  ตอบ 0
อบต.ท่างาม สอบถามตำแหน่งว่างคะ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 180  ตอบ 1
อบต.โพกรวม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 90  ตอบ 3
อบต.โพสังโฆ ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 74  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การบอกเลิกสัญญาจ้าง (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 296  ตอบ 0
อบต.โพกรวม เรื่อง ค่าปรับ กับ เงินเพิ่ม ภาษีโรงเรือนฯ (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 58  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แนวทางการอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส (15 มี.ค. 2560)    อ่าน 76  ตอบ 0
         
 
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ท่างาม
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  ไม่พึงพอใจ


   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552